תקנון

כללי:

א) האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרי החנות על ידי ציבור הגולשים באינטרנט.

ב) התקנון כתוב בלשון זכר אך הכוונה היא גם לנקבה במשתמע.

ג) הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי משתמש (להלן: "הקונה") באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין החברה.

ד) גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון.

המוצרים:

א) האתר מאפשר לרכוש מוצרים שונים, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.

ב) כל המחירים המוצגים בדף המכירה כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

אופן הרכישה:

א) כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר מהמיקום הרלוונטי שבאתר. לאחר מכן יש להקליד את הפרטים הרלוונטיים בדף ההזמנה, כגון: שם, תעודת זיהוי, כתובת, כתובת אינטרנט ומספר טלפון.

ב) כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא ניתן יהיה להבטיח את ביצוע ההזמנה בזמן הנקוב.

ג) הפרטים האישיים שימסרו בעת הרכישה, , יישמרו במאגר המידע של חברת טיפטופ אופנועים וזו לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם, יובהר כי על פי חוק אינך חייב למסור לטיפטופ אופנועים את פרטיך האישיים, אך במידה ופרטיך לא ימסרו, חברת טיפטופ אופנועים לא תוכל לטפל בהזמנתך כראוי.

אופן התשלום:

 א) התשלום בגין המוצרים יתבצע אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות כדין בישראל. עליך להזין את מספר כרטיסך ופרטיו במקום המיועד לכך.

 ב) לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי כאמור לעיל, הנתונים יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישורה לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים. עם קבלת האישור מחברת האשראי ישלחו אליך את המוצר/ים שהוזמנו. היה ולא יתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב, תימסר לך הודעה על כך, בה תתבקש להסדיר תוך 10 ימים את התשלום המלא בגין רכישת המוצר/ים היה והתשלום לא יוסדר כאמור בתוך עשרה ימים, טיפטופ אופנועים תהיה רשאית לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 ג) חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר הנקוב ובמספר התשלומים הנקובים בהצעתך, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר.

 ד) לנוחיותכם, בעת מילוי טופס ההזמנה ניתן גם שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא לבקש שנציגנו יפנה אליכם טלפונית, לשם ביצוע חיוב הכרטיס דרך הטלפון.

ה) כמו כן, ישנה אפשרות לתשלום במזומן בגין המוצר הנרכש וזאת במקרה של איסוף המוצר על ידי הקונה, לאחר ביצוע הפעולה.

אספקת המוצרים:

 א) חברת טיפטופ אופנועים ו/או מי מטעמה ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי הקונה לכתובת בישראל כפי שפורט על-ידי המשתמש והכול עד 14 ימי עסקים, אלא אם כן נכתב אחרת. המשלוחים יעשו בכפוף לאזורי חלוקה של דואר ישראל או כל חברת משלוחים אחרת אשר תבחר על ידי חברת אופנו סנטר.

חברת טיפטופ אופנועים ו/או מי מטעמה יפעלו כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים. 

חברת טיפטופ אופנועים ו/או מי מטעמה מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו, כמפורט להלן ואשר קיים במלאי החברה וכשיר לאספקה.

 ב) חברת טיפטופ אופנועים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם וזאת, לרבות שביתות, השבתות וכיו"ב.

 ג) אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה ע"י חברת טיפטופ אופנועים או מי מטעמה, אולם, יחד עם זאת יש באפשרות הקונה לאסוף את המוצר בעצמו או באמצעות מי מטעמו. התשלום עבור המשלוח ו/או ההובלה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצר או השירות.

 ד) במקרה של הובלת המוצר ע"י הקונה או מי מטעמו לא תהיה חברת טיפטופ אופנועים אחראית לכל נזק חיצוני או פנימי שיגרם למוצר או לאריזת המוצר הנרכש ולקונה או למי מטעמו לא תהיה הזכות לחזור בנושא זה לחברת טיפטופ אופנועים או למי מטעמה.

 ה) זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. דע: כי בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שהקונה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, כשהוא שלם וסגור, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא למשרדי החברה וזאת על חשבונו של הקונה או מי מטעמו בלבד ולא על חשבון חברת טיפטופ אופנועים, בנוסף יובהר כי במקרה בו הוצא המוצר מאריזתו המקורית או הותקן המוצר או בכל מקום שהוא ונעשה בו שימוש כלשהו חברת טיפטופ אופנועים אינה מתחייבת לקבלו חזרה ואינה מתחייבת לבטל את העסקה .

 ו) בכל מקרה של איחור באספקת המוצר כתוצאה מכל גורם שהוא ואשר אינו תלוי ואינו קשור בכל צורה שהיא לאתר כגון שביתות שבתון ו/או טעויות בכתובות כתוצאה מדווח ונתונים שגויים, מוסכם בין הצדדים כי חברת טיפטופ אופנועים לא תהיה אחראית במקרים המפורטים דלעיל לכל נזק שיגרם ללקוח כתוצאה מאיחור כאמור באספקה.

אחריות:

 א) מאחר והמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של חברת טיפטופ אופנועים להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות, אך חברת טיפטופ אופנועים מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת הרכישה, אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חברת טיפטופ אופנועים.

 ב) חברת טיפטופ אופנועים ו/או מי מטעמה אינם מייבאים ו/או מייצרים את המוצרים ואינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ובאחריות היצרנים, יובהר כי האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים חלה על הספקים ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים.

 ג) יודגש כי לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כמפורט בתקנון זה.

כשרות להשתמש באתר:

 א) כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי כל התנאים המפורטים להלן: 

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו של המשתמש באתר כאילו קיבל את אישורו המפורש של האפוטרופוס לכך.

 ב) המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל .

 ג) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל. 

ביטול עסקה:

 א) קונה, רשאי לבטל את העסקה אך ורק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), בכפוף לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970 וכן, בכפוף לכך שהמוצר יוחזר לחברה באופן בו הוא נרכש כל עוד לא נעשה בו בו שימוש או נגרם לו נזק, התווית והמדבקות עדיין מחוברות אליו והוא באריזתו המקורית.

 ב) תוצאות הביטול עקב פגם: 

ביטול עסקה על ידי הקונה עקב פגם במוצר או פגם בעסקה, תחזיר החברה למבצע הפעולה בהתאם לדרישתו של הקונה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הקונה והכול מבלי שיגבו דמי ביטול כלשהם מהקונה והכול בתנאי שהמוצר יוחזר בשלמותו ובאריזתו המקורית לרשות החברה שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא במקום בו נמסר לקונה.

מובהר: כי קודם להחזרת הסכומים לקונה, יאפשר הקונה לחברה ו/או למי מטעמה, ראשית כל, ועל אף האמור בכל מקום אחר בין בהסכם זה ובין על פי דין, להחליף את המוצר במוצר תקין בתוך 14 ימי עסקים ממועד ההודעה על קבלת המוצר הפגום. בחר מבצע הפעולה להחזיר מוצר פגום תחת קבלת מוצר תקין תחתיו יחשב הביטול כביטול שלא עקב פגם כאמור להלן.

מובהר: קיבל הקונה את המוצר נשוא העסקה , ידאג להחזרת המוצר לחברה במקום עסקה, על חשבון הקונה. עוד יובהר כי במקרה של ביטול כאמור, יחויב הקונה בעלות ביצוע השילוח אף אם טרם קיבל את המוצר.

מובהר כי: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה בהם הרכבה ו/או התקנה ו/או שימוש כלשהו ו/או נפגמה אריזתם.

 ג) אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו או כתוצאה משיהוי שנגרם החזרתו לחברה.

 ד) החברה ו/או בא כוחה של החברה רשאים לא להוציא לפועל ולבטל מכירה על פי שיקולה וגם ללא מתן הסבר כל שהוא.

מדיניות החזרה:

 א) כל הסעיפים החלים בתקנון זה חלים גם על מדיניות החזרת המוצרים במשלוחים של החברה, ובנוסף חלים גם הסעיפים הבאים – ניתן להחליף או להחזיר את הפריטים כל עוד לא נעשה בהם שימוש או נגרם להם נזק, והתווית והמדבקות עדיין מחוברות אליהם והם באריזתם המקורית. דמי המשלוח בשליחה חוזרת יחולו על השולח וכן אחריות הגעת המשלוח למחסני טיפטופ אופנועים יחולו על השולח. 

 ב) אחריות הביטוח על המשלוח בגין אובדן או גניבת המשלוח חלה על חברת המשלוחים.

 ג) החלפה או החזרה של פריטים במחיר מלא או מחיר לחברים תתאפשר במידה ונשלחו חזרה או הוחזרו לחנות לא יאוחר מ 14 ימי עסקים ממועד קבלת החבילה.

 ד) החלפה או החזרה של פריטים במבצע/ סופעונה תתאפשר במידה ונשלחו חזרה או הוחזרו לחנות לא יאוחר מ- 5 ימי עסקים ממועד קבלת החבילה.

ה) לא תתאפשר החלפה או החזרה של פריטי עודפים או פריטים שנקנו במהלך אירוע סייל בחנות או באופן טלפוני. 

 ה) החזרת פריט יחיד שנקנה במבצע מסוג קנה קבל תזכה את הרוכש בהחזר יחסי עבור הפריט שהוחזר כך שהפריט שנשאר ברשותו יחוייב במחיר מלא.

 ו) זיכוי  עבור פריטים יבוצע עם קליטת ובדיקת הפריטים במשרדנו, בהתאם להנחיות חברת האשראי ובאותם תנאי בהם בוצעה העיסקה.

 ז) ניתן לבצע החלפות והחזרות גם בסניפי רשת טיפטופ אופנועים, בהתאם למדיניות החברה.

 ח) זיכוי כספי עבור עסקאות ששולמו בפייפאל יבוצע דרך שירות הלקוחות של האתר בלבד.

תנאים נוספים:

 א) החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי מיוחד ו/או אחר שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה שלא על פי תקנון זה. תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. 

 ב) כמו כן, הקונה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.

 ג) אייקונים, תמונות, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מפורשת בכתב ומראש.

 ד) אין בהצגת המוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע"י האתר.

 ה) רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 ו) כחלק מאישור תנאי השימוש האמורים לעיל הנך מביע את הסכמתך לאפשר לחברה לפנות אליך מעת לעת בהצעות, מבצעים וכל מידע שיווקי אחר באמצעות הודעות, מיילים, S.M.S, מסרונים ובכל דרך אחרת.

ז) במידה ואינך מעוניין בפנייה אליך כאמור לעיל הנך מתבקש לפנות אל החברה ותוסר מרשימת התפוצה ללא כל דיחוי.

שירות לקוחות:

 לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לטלפון 050-7619985 או לכתובת אי-מייל [email protected]

 אנו נשמח לעמוד לשירות הפונים בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר.

סמכות שיפוט:

הדין החל על תקנון הנ"ל, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לכל עניין ומחלוקת, תהיה לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו מקום מושבה של החברה.

התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

טיפטופ אופנועים

טיפטופ אופנועים מציעה שירותי תיקון מכירה וקנייה לכל סוגי האופנועים רכבי השטח והתפעול בנוסף לציוד נלווה אותו אנו מציעים. ניתן למצוא אצלנו בנוסף שכפול מפתחות לכל סוגי האופנועים והכלים.

instagram

מידע נוסף

ראשון עד חמישי 08:00-17:00 שבת: 08:00-17:00
טירה כביש 554
050-761-9985
[email protected]
wtsapp waze